การพิมพ์ user สิทธิ์ root และการตั้ง firewall เบื้องต้นบน Ubuntu 20.04

เป็นเรื่องที่ผมมักจะทำเฉพาะตอน Setup เครื่องครั้งแรกเท่านั้น แล้วก็จะลืมไป เลยขอจดไว้หน่อย

Current user: root

Create new user

>adduser robert
>usermod -aG sudo robert

จบเรื่อง user

Setup basic firewall

>ufw app list
>ufw allow OpenSSH
>ufw enable
>ufw status

ขอบคุณบทความจาก https://www.digitalocean.com/community/tutorials/initial-server-setup-with-ubuntu-20-04

--

--

Follow the white rabbit…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store