การพิมพ์ user สิทธิ์ root และการตั้ง firewall เบื้องต้นบน Ubuntu 20.04

เป็นเรื่องที่ผมมักจะทำเฉพาะตอน Setup เครื่องครั้งแรกเท่านั้น แล้วก็จะลืมไป เลยขอจดไว้หน่อย

Current user: root

Create new user

>adduser robert
>usermod -aG sudo robert

จบเรื่อง user

Setup basic firewall

>ufw app list
>ufw allow OpenSSH
>ufw enable
>ufw status

ขอบคุณบทความจาก https://www.digitalocean.com/community/tutorials/initial-server-setup-with-ubuntu-20-04

--

--

--

Follow the white rabbit…

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Priesdelly

Priesdelly

Follow the white rabbit…

More from Medium

Using Supervisor to always MinIO via Docker

How to drop Keycloak theme cache without clearing browser data

How to use mountebank in the real world mocking service

Practical Guide for the Language Server Protocol